Βρείτε μας κι εδω

Τρίτη, 8 Αυγούστου 2017

Ηλίας Παναγιώταρος: Παράνομη η επιβάρυνση των δανειοληπτών με τα ποσά της εισφοράς του ν. 128/1975 και των ανατοκισμών αυτών


Αποτέλεσμα εικόνας για Παράνομη η επιβάρυνση των δανειοληπτών με τα ποσά της εισφοράς του ν. 128/1975Με τον νόμο 128/1975 (ΦΕΚ Α’ 78/28-8-1975), επιβλήθηκε από το έτος 1976 εισφορά σε βάρος των πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα, περιλαμβανομένης και της Τράπεζας της Ελλάδος, επί των χρεωστικών τόκων πάσης φύσεως δανειακών συμβάσεων, υπέρ του λογαριασμού που τηρείται στην τελευταία για επιστροφές διαφόρων τόκων σε εξαγωγικές επιχειρήσεις. Σύμφωνα με το άρθρο 1 του ιδίου νόμου, το ετήσιο άνοιγμα του λογαριασμού αυτού καλύπτεται από το Δημόσιο, με ειδική πίστωση του Κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με κοινή απόφαση των τότε αρμοδίων υπουργών.

Κατά πάγια τακτική των τραπεζών και με βάση σχετικό όρο των δανειακών συμβάσεων, η επιβάρυνση των, από την εισφορά (φόρο) αυτή, μετακυλίεται στους δανειολήπτες, ουσιαστικά προσαυξάνοντας το επιτόκιο με το οποίο συνυπολογίζεται, με τα δύο ποσά να εμφανίζονται περιοδικά σαν ένα, χωρίς τον κατ’ είδος οφειλόμενο διαχωρισμό. Τα ποσοστά της εισφοράς αυτής ήταν 1% μέχρι 3-8-1997, 1,20% μέχρι 31-3-2000 και 0,60% μέχρι σήμερα ( 0,12% για τα στεγαστικά δάνεια).

Οι τόκοι των τραπεζικών πιστώσεων που περιλαμβάνουν και τα ποσά της εισφοράς, λογίζονται και φέρονται στη χρέωση των λογαριασμών είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο ή εξάμηνο, παρά τα ρητά προβλεπόμενα από το άρθρο 12 του ν. 2601/1998 περί υποχρεωτικού ανατοκισμού τόκων κατ’ ελάχιστες εξάμηνες περιόδους (πανωτόκια). Με την μη νόμιμη αυτή μεθόδευση, πέραν των παρανόμων ανατοκισμών των τόκων με συχνότητα μικρότερης του εξαμήνου, οι τράπεζες κάνουν ανατοκισμό και των ποσών της εισφοράς Ν. 128/1975 χωρίς νόμιμο δικαίωμα, δεδομένου ότι το κατ’ εξαίρεση δικαίωμα ανατοκισμών που έχουν αποκλειστικά και μόνο σε τόκους (και όχι σε φόρους) όπως η εισφορά του ν. 128/1975, ο ΕΦΤΕ που ίσχυσε παλαιότερα καθώς και σε άλλα ποσά προμηθειών, εξόδων, ασφαλίστρων κ.λ.π. που χρεώνουν σε έντοκους δανειακούς λογαριασμούς.

Το Εθνικό Ινστιτούτο Χρηματοπιστωτικών Ερευνών (ΕΙΧΕ) που είναι εξειδικευμένη μη κερδοσκοπική αστική εταιρεία έρευνας και προστασίας των καταναλωτών από τις τράπεζες και έκανε την αποκάλυψη της δόλιας και αδιαφανούς αυτής μεθόδευσης που εφαρμόζουν με τρόπο απόλυτα εναρμονισμένο όλες οι τράπεζες της Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένων και των ξένων, έχει συντονίσει την έκδοση 81 δικαστικών αποφάσεων επί ανακοπών κατά διαταγών πληρωμής τραπεζών, πολλές από τις οποίες είναι και δεύτερου βαθμού και ήδη αμετάκλητες, που ακυρώνουν τις διαταγές πληρωμής λόγω παράνομων ανατοκισμών της εισφοράς του ν. 128/1975. Από τούτο, προκύπτει ότι όλες οι απαιτήσεις των τραπεζών από πάσης κατηγορίας δάνεια, για τις οποίες εκδίδονται διαταγές πληρωμής, δεν είναι νόμιμες ούτε εκκαθαρισμένες αλλά ούτε και βέβαιες, χαρακτηριστικά τα οποίο είναι εκ του νόμου απαραίτητες προϋποθέσεις για την έκδοση διαταγής πληρωμής.

Πέραν τούτων και από πρόσφατο έγγραφο του υπ. Oικονομικών (ΓΛΚ αριθ. Πρωτοκ. Ζ/35927ΔΠΓΚ με ημερομηνία 08/05/2017 προς τη Διεύθυνση Χρηματοδοτικής Πολιτικής) συνάγεται ότι ο παραπάνω μηχανισμός από το 1976 της εισφοράς του ν. 128/1975 για την ενίσχυση των εξαγωγών έχει καταργηθεί ενώ, αντίθετα, συνεχίζεται μέχρι σήμερα η επιβάρυνση των δανειοληπτών με την εισφορά αυτή. Το κείμενο του εγγράφου αυτού έχει ως εξής: « Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό, με το οποίο διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο οποίο ζητείται ο Κωδικός Αριθμός Εισόδου στον οποίο εγγράφονται τα έσοδα του Ειδικού Λογαριασμού του ν. 128/1975, σας πληροφορούμε ότι το προϊόν του εν λόγω λογαριασμού παρακολουθείται από την Τράπεζα της Ελλάδος αλλά δεν αποτελεί έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισμού και, κατά συνέπεια, δεν εμφανίζεται σε Κ.Α. Εσόδου».

Με βάση τα παραπάνω και με δεδομένο ότι η Ε.Ε απαγορεύει αυστηρά οποιαδήποτε κρατική επιχορήγηση οποιουδήποτε για οποιοδήποτε λόγο, είναι πλέον σίγουρο ότι η πρόσφατη αυτή αποκάλυψη ανατρέπει την νομιζόμενη νομιμότητα της συνεχιζόμενης επιβολής στους δανειολήπτες της εισφοράς ν. 128/1975.


Ερωτώνται οι αρμόδιοι υπουργοί, α) Οικονομικών, β)Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων:

1.Γιατί συνεχίζεται η επιβάρυνση των δανειοληπτών με την εισφορά του ν. 128/1975 ενώ έχουν καταργηθεί και η σύνδεσή της με τον προϋπολογισμό του κράτους, όπως γινόταν παλαιότερα και η δυνατότητα του κράτους να παρέχει επιδοτήσεις;

2.Βάσει ποιων διατάξεων συγκεντρώνονται τα ποσά της εισφοράς, από ποιον, σε ποια συνολικά ποσά κατ’ έτος από το 1985, σε ποιους διατίθενται οι πιστώσεις και υπό ποια μορφή –αιτιολογία;

3.Πώς εκδίδονται μη νόμιμα διαταγές πληρωμής για απαιτήσεις τραπεζών που περιλαμβάνουν και παράνομους ανατοκισμούς της εισφοράς;

4.Με δεδομένο ότι κάθε χρόνο εκδίδονται περίπου 80.000 διαταγές πληρωμής με αιτήσεις τραπεζών και ότι οι παράνομοι ανατοκισμοί της εισφοράς ν. 128/1975 υπάρχουν σε όλες τις τραπεζικές πιστώσεις, πως θα μπορέσει να αντιμετωπίσει το Δημόσιο ενδεχόμενο καταιγισμού αγωγών για το πρόδηλο σφάλμα των δικαστών να κάνουν δεκτές τις αιτήσεις αυτές των τραπεζών;

5.Εάν η συνεχιζόμενη διπλή επιβάρυνση των δανειοληπτών (με τα ποσά και με τους ανατοκισμούς τους) που ενδεχόμενα συνεπάγεται τη διάπραξη ποινικά κολάσιμων πράξεων, όπως τοκογλυφία, απάτη εκβίαση καταπίεση, παράβαση καθήκοντος, έχει γίνει ποτέ αντικείμενο έρευνας και αξιολόγησης των αρμοδίων εισαγγελικών αρχών και ποια τα αποτελέσματα;

Δευτέρα, 7 Αυγούστου 2017

Ερώτηση του Ηλία Παναγιώταρου σχετικά με κίνδυνο της δημιουργίας νέων υπερχρεωμένων νοικοκυριών από την χρήση πιστωτικών καρτών

Αποτέλεσμα εικόνας για από την χρήση πιστωτικών καρτών»


Ουδείς, επί του παρόντος, δείχνει να προβληματίζεται από το ότι προκειμένου τα νοικοκυριά να ανταποκριθούν στις ογκώδεις φορολογικές τους υποχρεώσεις φορτώνουν τις πιστωτικές τους κάρτες, με ορατό τον κίνδυνο να σκάσει λίαν συντόμως βόμβα ιδιωτικού χρέους. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, την περασμένη χρονιά ο συνολικός αριθμός συναλλαγών με κάρτες πληρωμών ανήλθε στα 513.000.000 από 381.000.000 το 2015 σημειώνοντας αύξηση 35% με το μεγαλύτερο μέρος αυτής της αύξησης να καταγράφεται στις χρεωστικές κάρτες που φαίνεται ότι υποκαθιστούν σταδιακά τα μετρητά.

Με δεδομένο του ότι η κυβέρνηση επιβάλλει στους πολίτες να πραγματοποιούν όλο και περισσότερες συναλλαγές με πλαστικό χρήμα.

Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός Οικονομικών:

1.Ποιος ο σχεδιασμός σας όσο αφορά την προστασία των πολιτών από την διαφαινόμενη νέα γενιά υπερχρεωμένων νοικοκυριών που δημιουργείται;

2.Αντιλαμβάνεστε ότι η αύξηση της χρήσης των πιστωτικών καρτών αποτυπώνει με τον πλέον γλαφυρό τρόπο ότι τα οικογενειακά εισοδήματα των πολιτών έχουν φτάσει στα όρια τους και απευθύνονται ως απέλπιδα λύση στο τραπεζικό δανεισμό με ότι αυτό συνεπάγεται στο μέλλον;

Τετάρτη, 2 Αυγούστου 2017

Ηλίας Παναγιώταρος: Ως πότε θα αφήνονται ανενόχλητοι οι αναρχικοί να καταστρέφουν την Αθήνα;

Αποτέλεσμα εικόνας για βανδαλισμούς των καταστημάτων στην Ερμού»


Η εικόνα της κατεστραμμένης Ερμού της 17/7/2017, μετά από την πορεία αντιεξουσιαστών, με αφορμή την απόρριψη, από το Πενταμελές Εφετείο, της αίτησης αναστολής εκτέλεσης της πρωτόδικης απόφασης που επεβλήθη στην αντιεξουσιάστρια Ηριάννα Β.Λ., δείχνει για μία ακόμη φορά την ανυπαρξία κράτους. Οι αναρχικοί, όπως φαίνεται και από σχετικό βίντεο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, προχώρησαν ανενόχλητοι στις καταστροφές. Με πέτρες και ξύλα έσπαγαν ό, τι βρισκόταν στον δρόμο τους με την αστυνομία πλήρως απούσα. Οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων της περιοχής έχουν φτάσει σε σημείο απόγνωσης, καταγγέλλοντας ότι «οι κουκουλοφόροι πλέον δρουν ανενόχλητοι και όποτε θέλουν τα κάνουν γυαλιά καρφιά». Λίγα λεπτά χρειάστηκαν οι κουκουλοφόροι για προκαλέσουν τεράστιες ζημιές στα καταστήματα στο κέντρο της Αθήνας στην οδό Ερμού, από το ύψος της οδού Νίκης έως το Μοναστηράκι. Όπως λένε οι καταστηματάρχες οι ζημιές σε κάθε κατάστημα φτάνουν ή και ξεπερνούν τις 5.000 ευρώ. Κάποιοι από τους καταστηματάρχες είναι πραγματικά απογοητευμένοι αφού ξέρουν ότι εκείνοι θα πληρώσουν τα σπασμένα χωρίς να φταίνε, ενώ μιλούν για ευθύνη των αστυνομικών δυνάμεων που ήταν στην περιοχή, καθώς είχαν παθητική στάση απέναντι στους κουκουλοφόρους που έσπαγαν τα πάντα στο πέρασμά τους.

Ερωτώνται οι αρμόδιοι υπουργοί α) Εσωτερικών, β) Οικονιμίας & Ανάπτυξης:

1.Για ποιους λόγους υπήρξε αυτή η προκλητικά παθητική στάση της Αστυνομίας; Γιατί το κέντρο της Αθήνας αφέθηκε για μία ακόμη φορά στο έλεος των αναρχικών;

2.Υπήρξαν εντολές στις αστυνομικές δυνάμεις προκειμένου να μην παρέμβουν, και αν ναι από ποιόν δόθηκαν αυτές;

3.Θα υπάρξει πρόβλεψη, όπως υπήρξε και στο παρελθόν σε ανάλογη περίπτωση, για την αποζημίωση των καταστηματαρχών που επλήγησαν από την επέλαση των αναρχικών στην οδό Ερμού;

3.Ως πότε θα αφήνονται ανενόχλητοι οι αναρχικοί να καταστρέφουν την Αθήνα;

Ηλίας Παναγιώταρος: Οι συριζαίοι αποχριστιανοποιούν την Παιδεία και προωθούν το Ισλάμ - 2 ΒΙΝΤΕΟΑποτέλεσμα εικόνας για Ηλίας Παναγιώταρος: Οι συριζαίοι αποχριστιανοποιούν την Παιδεία και προωθούν το Ισλάμ


Ο συναγωνιστής και βουλευτής Β΄ Αθηνών Ηλίας Παναγιώταρος κατά την τοποθέτησή του για το νομοσχέδιου του υπουργείου Παιδείας αρχικά χαιρέτισε τις υπερπροσπάθειες πυροσβεστών και εθελοντών οι οποίοι ελέω μνημονίων και χωρίς να έχουν τα απαραίτητα μέσα ρίχνονται στις μάχες με τις πυρκαγιές στην Αττική.

Σχετικά με τα γεγονότα στην Βενεζουέλα ρώτησε τους συριζαίους αν η νεολαία τους θα βγάλει καμιά ανακοίνωση συμπαράστασης στους φοιτητές που αγωνίζονται απέναντι σε ένα στυγνό καθεστώς το οποίο ακόμα και τώρα δολοφονεί τους πολίτες, ενώ παράλληλα σημείωσε πως ο Σύριζα αρνείται να καταδικάσει τα εγκλήματα του Μαδούρο.

Στην συνέχεια κατήγγειλε την ανθελληνική πολιτική του Σύριζα που προσπαθεί με ύπουλο τρόπο να αποχριστιανοποιήσει την Παιδεία και να εξαλείψει κάθε τι εθνικό, ενώ την ίδια στιγμή προωθεί την ισλαμοποίηση της χώρας δίνοντας όλο και περισσότερα δικαιώματα στους μουσουλμάνους.


Στην επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου παρουσία αντιπροσωπείας μελών της Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Ελληνισμού ο Συναγωνιστής Παναγιώταρος αναφέρθηκε στην ανταγωνιστικότητα, στο εμπάργκο στην Ρωσία και γενικότερα στα προβλήματα των Ελλήνων παραγωγών.


Ηλίας Παναγιώταρος: Τι έγινε με το "περίφημο" σχέδιο για την επαναλειτουργία των κλειστών βιομηχανιών;

Αποτέλεσμα εικόνας για επαναλειτουργία των κλειστών βιομηχανιών;


Στο συρτάρι έχει τεθεί το φιλόδοξο σχέδιο της κυβέρνησης για την επαναλειτουργία περισσότερων από 150 βιομηχανιών των οποίων τα φουγάρα έχουν σβήσει εδώ και πολλά χρόνια. Τον Νοέμβριο του 2015, το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, κατάρτισε νομοσχέδιο για την επαναδραστηριοποίηση περισσότερων από 166 μεσαίων και μεγάλων βιομηχανιών σε όλη την Ελλάδα. Μέχρι σήμερα όμως, καμία από τις πτωχευμένες εταιρείες με σημαντική, στο παρελθόν, βιομηχανική δραστηριότητα, δεν έχει επαναλειτουργήσει.

Δεδομένου ότι η επαναλειτουργία των χρεωκοπημένων βιομηχανιών ήταν στο επίκεντρο των προγραμματικών δεσμεύσεων της κυβέρνησης που προέβλεπαν την παροχή κινήτρων για την επανάχρηση αργουσών βιομηχανιών και βιομηχανικών κτιρίων και τη διάθεσή τους για νέες επενδύσεις μέσω του επενδυτικού νόμου:


Ερωτώνται οι αρμόδιοι υπουργοί α) Οικονομίας & Ανάπτυξης, β) Οικονομικών:

1.Που οφείλεται η παταγώδης αποτυχία της επαναδραστηριοποίησης των χρεωκοπημένων βιομηχανιών παρά τις εξαγγελίες της κυβέρνησης;

2.Ποια μέτρα θα ληφθούν ώστε να αρθούν τα πολυάριθμα νομοτεχνικά και γραφειοκρατικά εμπόδια που συνοδεύουν το εγχείρημα της επαναδραστηριοποίησης των χρεωκοπημένων βιομηχανιών;