Βρείτε μας κι εδω

Τρίτη, 8 Αυγούστου 2017

Ηλίας Παναγιώταρος: Παράνομη η επιβάρυνση των δανειοληπτών με τα ποσά της εισφοράς του ν. 128/1975 και των ανατοκισμών αυτών


Αποτέλεσμα εικόνας για Παράνομη η επιβάρυνση των δανειοληπτών με τα ποσά της εισφοράς του ν. 128/1975Με τον νόμο 128/1975 (ΦΕΚ Α’ 78/28-8-1975), επιβλήθηκε από το έτος 1976 εισφορά σε βάρος των πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα, περιλαμβανομένης και της Τράπεζας της Ελλάδος, επί των χρεωστικών τόκων πάσης φύσεως δανειακών συμβάσεων, υπέρ του λογαριασμού που τηρείται στην τελευταία για επιστροφές διαφόρων τόκων σε εξαγωγικές επιχειρήσεις. Σύμφωνα με το άρθρο 1 του ιδίου νόμου, το ετήσιο άνοιγμα του λογαριασμού αυτού καλύπτεται από το Δημόσιο, με ειδική πίστωση του Κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με κοινή απόφαση των τότε αρμοδίων υπουργών.

Κατά πάγια τακτική των τραπεζών και με βάση σχετικό όρο των δανειακών συμβάσεων, η επιβάρυνση των, από την εισφορά (φόρο) αυτή, μετακυλίεται στους δανειολήπτες, ουσιαστικά προσαυξάνοντας το επιτόκιο με το οποίο συνυπολογίζεται, με τα δύο ποσά να εμφανίζονται περιοδικά σαν ένα, χωρίς τον κατ’ είδος οφειλόμενο διαχωρισμό. Τα ποσοστά της εισφοράς αυτής ήταν 1% μέχρι 3-8-1997, 1,20% μέχρι 31-3-2000 και 0,60% μέχρι σήμερα ( 0,12% για τα στεγαστικά δάνεια).

Οι τόκοι των τραπεζικών πιστώσεων που περιλαμβάνουν και τα ποσά της εισφοράς, λογίζονται και φέρονται στη χρέωση των λογαριασμών είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο ή εξάμηνο, παρά τα ρητά προβλεπόμενα από το άρθρο 12 του ν. 2601/1998 περί υποχρεωτικού ανατοκισμού τόκων κατ’ ελάχιστες εξάμηνες περιόδους (πανωτόκια). Με την μη νόμιμη αυτή μεθόδευση, πέραν των παρανόμων ανατοκισμών των τόκων με συχνότητα μικρότερης του εξαμήνου, οι τράπεζες κάνουν ανατοκισμό και των ποσών της εισφοράς Ν. 128/1975 χωρίς νόμιμο δικαίωμα, δεδομένου ότι το κατ’ εξαίρεση δικαίωμα ανατοκισμών που έχουν αποκλειστικά και μόνο σε τόκους (και όχι σε φόρους) όπως η εισφορά του ν. 128/1975, ο ΕΦΤΕ που ίσχυσε παλαιότερα καθώς και σε άλλα ποσά προμηθειών, εξόδων, ασφαλίστρων κ.λ.π. που χρεώνουν σε έντοκους δανειακούς λογαριασμούς.

Το Εθνικό Ινστιτούτο Χρηματοπιστωτικών Ερευνών (ΕΙΧΕ) που είναι εξειδικευμένη μη κερδοσκοπική αστική εταιρεία έρευνας και προστασίας των καταναλωτών από τις τράπεζες και έκανε την αποκάλυψη της δόλιας και αδιαφανούς αυτής μεθόδευσης που εφαρμόζουν με τρόπο απόλυτα εναρμονισμένο όλες οι τράπεζες της Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένων και των ξένων, έχει συντονίσει την έκδοση 81 δικαστικών αποφάσεων επί ανακοπών κατά διαταγών πληρωμής τραπεζών, πολλές από τις οποίες είναι και δεύτερου βαθμού και ήδη αμετάκλητες, που ακυρώνουν τις διαταγές πληρωμής λόγω παράνομων ανατοκισμών της εισφοράς του ν. 128/1975. Από τούτο, προκύπτει ότι όλες οι απαιτήσεις των τραπεζών από πάσης κατηγορίας δάνεια, για τις οποίες εκδίδονται διαταγές πληρωμής, δεν είναι νόμιμες ούτε εκκαθαρισμένες αλλά ούτε και βέβαιες, χαρακτηριστικά τα οποίο είναι εκ του νόμου απαραίτητες προϋποθέσεις για την έκδοση διαταγής πληρωμής.

Πέραν τούτων και από πρόσφατο έγγραφο του υπ. Oικονομικών (ΓΛΚ αριθ. Πρωτοκ. Ζ/35927ΔΠΓΚ με ημερομηνία 08/05/2017 προς τη Διεύθυνση Χρηματοδοτικής Πολιτικής) συνάγεται ότι ο παραπάνω μηχανισμός από το 1976 της εισφοράς του ν. 128/1975 για την ενίσχυση των εξαγωγών έχει καταργηθεί ενώ, αντίθετα, συνεχίζεται μέχρι σήμερα η επιβάρυνση των δανειοληπτών με την εισφορά αυτή. Το κείμενο του εγγράφου αυτού έχει ως εξής: « Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό, με το οποίο διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο οποίο ζητείται ο Κωδικός Αριθμός Εισόδου στον οποίο εγγράφονται τα έσοδα του Ειδικού Λογαριασμού του ν. 128/1975, σας πληροφορούμε ότι το προϊόν του εν λόγω λογαριασμού παρακολουθείται από την Τράπεζα της Ελλάδος αλλά δεν αποτελεί έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισμού και, κατά συνέπεια, δεν εμφανίζεται σε Κ.Α. Εσόδου».

Με βάση τα παραπάνω και με δεδομένο ότι η Ε.Ε απαγορεύει αυστηρά οποιαδήποτε κρατική επιχορήγηση οποιουδήποτε για οποιοδήποτε λόγο, είναι πλέον σίγουρο ότι η πρόσφατη αυτή αποκάλυψη ανατρέπει την νομιζόμενη νομιμότητα της συνεχιζόμενης επιβολής στους δανειολήπτες της εισφοράς ν. 128/1975.


Ερωτώνται οι αρμόδιοι υπουργοί, α) Οικονομικών, β)Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων:

1.Γιατί συνεχίζεται η επιβάρυνση των δανειοληπτών με την εισφορά του ν. 128/1975 ενώ έχουν καταργηθεί και η σύνδεσή της με τον προϋπολογισμό του κράτους, όπως γινόταν παλαιότερα και η δυνατότητα του κράτους να παρέχει επιδοτήσεις;

2.Βάσει ποιων διατάξεων συγκεντρώνονται τα ποσά της εισφοράς, από ποιον, σε ποια συνολικά ποσά κατ’ έτος από το 1985, σε ποιους διατίθενται οι πιστώσεις και υπό ποια μορφή –αιτιολογία;

3.Πώς εκδίδονται μη νόμιμα διαταγές πληρωμής για απαιτήσεις τραπεζών που περιλαμβάνουν και παράνομους ανατοκισμούς της εισφοράς;

4.Με δεδομένο ότι κάθε χρόνο εκδίδονται περίπου 80.000 διαταγές πληρωμής με αιτήσεις τραπεζών και ότι οι παράνομοι ανατοκισμοί της εισφοράς ν. 128/1975 υπάρχουν σε όλες τις τραπεζικές πιστώσεις, πως θα μπορέσει να αντιμετωπίσει το Δημόσιο ενδεχόμενο καταιγισμού αγωγών για το πρόδηλο σφάλμα των δικαστών να κάνουν δεκτές τις αιτήσεις αυτές των τραπεζών;

5.Εάν η συνεχιζόμενη διπλή επιβάρυνση των δανειοληπτών (με τα ποσά και με τους ανατοκισμούς τους) που ενδεχόμενα συνεπάγεται τη διάπραξη ποινικά κολάσιμων πράξεων, όπως τοκογλυφία, απάτη εκβίαση καταπίεση, παράβαση καθήκοντος, έχει γίνει ποτέ αντικείμενο έρευνας και αξιολόγησης των αρμοδίων εισαγγελικών αρχών και ποια τα αποτελέσματα;

Δευτέρα, 7 Αυγούστου 2017

Ερώτηση του Ηλία Παναγιώταρου σχετικά με κίνδυνο της δημιουργίας νέων υπερχρεωμένων νοικοκυριών από την χρήση πιστωτικών καρτών

Αποτέλεσμα εικόνας για από την χρήση πιστωτικών καρτών»


Ουδείς, επί του παρόντος, δείχνει να προβληματίζεται από το ότι προκειμένου τα νοικοκυριά να ανταποκριθούν στις ογκώδεις φορολογικές τους υποχρεώσεις φορτώνουν τις πιστωτικές τους κάρτες, με ορατό τον κίνδυνο να σκάσει λίαν συντόμως βόμβα ιδιωτικού χρέους. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, την περασμένη χρονιά ο συνολικός αριθμός συναλλαγών με κάρτες πληρωμών ανήλθε στα 513.000.000 από 381.000.000 το 2015 σημειώνοντας αύξηση 35% με το μεγαλύτερο μέρος αυτής της αύξησης να καταγράφεται στις χρεωστικές κάρτες που φαίνεται ότι υποκαθιστούν σταδιακά τα μετρητά.

Με δεδομένο του ότι η κυβέρνηση επιβάλλει στους πολίτες να πραγματοποιούν όλο και περισσότερες συναλλαγές με πλαστικό χρήμα.

Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός Οικονομικών:

1.Ποιος ο σχεδιασμός σας όσο αφορά την προστασία των πολιτών από την διαφαινόμενη νέα γενιά υπερχρεωμένων νοικοκυριών που δημιουργείται;

2.Αντιλαμβάνεστε ότι η αύξηση της χρήσης των πιστωτικών καρτών αποτυπώνει με τον πλέον γλαφυρό τρόπο ότι τα οικογενειακά εισοδήματα των πολιτών έχουν φτάσει στα όρια τους και απευθύνονται ως απέλπιδα λύση στο τραπεζικό δανεισμό με ότι αυτό συνεπάγεται στο μέλλον;

Τετάρτη, 2 Αυγούστου 2017

Ηλίας Παναγιώταρος: Ως πότε θα αφήνονται ανενόχλητοι οι αναρχικοί να καταστρέφουν την Αθήνα;

Αποτέλεσμα εικόνας για βανδαλισμούς των καταστημάτων στην Ερμού»


Η εικόνα της κατεστραμμένης Ερμού της 17/7/2017, μετά από την πορεία αντιεξουσιαστών, με αφορμή την απόρριψη, από το Πενταμελές Εφετείο, της αίτησης αναστολής εκτέλεσης της πρωτόδικης απόφασης που επεβλήθη στην αντιεξουσιάστρια Ηριάννα Β.Λ., δείχνει για μία ακόμη φορά την ανυπαρξία κράτους. Οι αναρχικοί, όπως φαίνεται και από σχετικό βίντεο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, προχώρησαν ανενόχλητοι στις καταστροφές. Με πέτρες και ξύλα έσπαγαν ό, τι βρισκόταν στον δρόμο τους με την αστυνομία πλήρως απούσα. Οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων της περιοχής έχουν φτάσει σε σημείο απόγνωσης, καταγγέλλοντας ότι «οι κουκουλοφόροι πλέον δρουν ανενόχλητοι και όποτε θέλουν τα κάνουν γυαλιά καρφιά». Λίγα λεπτά χρειάστηκαν οι κουκουλοφόροι για προκαλέσουν τεράστιες ζημιές στα καταστήματα στο κέντρο της Αθήνας στην οδό Ερμού, από το ύψος της οδού Νίκης έως το Μοναστηράκι. Όπως λένε οι καταστηματάρχες οι ζημιές σε κάθε κατάστημα φτάνουν ή και ξεπερνούν τις 5.000 ευρώ. Κάποιοι από τους καταστηματάρχες είναι πραγματικά απογοητευμένοι αφού ξέρουν ότι εκείνοι θα πληρώσουν τα σπασμένα χωρίς να φταίνε, ενώ μιλούν για ευθύνη των αστυνομικών δυνάμεων που ήταν στην περιοχή, καθώς είχαν παθητική στάση απέναντι στους κουκουλοφόρους που έσπαγαν τα πάντα στο πέρασμά τους.

Ερωτώνται οι αρμόδιοι υπουργοί α) Εσωτερικών, β) Οικονιμίας & Ανάπτυξης:

1.Για ποιους λόγους υπήρξε αυτή η προκλητικά παθητική στάση της Αστυνομίας; Γιατί το κέντρο της Αθήνας αφέθηκε για μία ακόμη φορά στο έλεος των αναρχικών;

2.Υπήρξαν εντολές στις αστυνομικές δυνάμεις προκειμένου να μην παρέμβουν, και αν ναι από ποιόν δόθηκαν αυτές;

3.Θα υπάρξει πρόβλεψη, όπως υπήρξε και στο παρελθόν σε ανάλογη περίπτωση, για την αποζημίωση των καταστηματαρχών που επλήγησαν από την επέλαση των αναρχικών στην οδό Ερμού;

3.Ως πότε θα αφήνονται ανενόχλητοι οι αναρχικοί να καταστρέφουν την Αθήνα;

Ηλίας Παναγιώταρος: Οι συριζαίοι αποχριστιανοποιούν την Παιδεία και προωθούν το Ισλάμ - 2 ΒΙΝΤΕΟΑποτέλεσμα εικόνας για Ηλίας Παναγιώταρος: Οι συριζαίοι αποχριστιανοποιούν την Παιδεία και προωθούν το Ισλάμ


Ο συναγωνιστής και βουλευτής Β΄ Αθηνών Ηλίας Παναγιώταρος κατά την τοποθέτησή του για το νομοσχέδιου του υπουργείου Παιδείας αρχικά χαιρέτισε τις υπερπροσπάθειες πυροσβεστών και εθελοντών οι οποίοι ελέω μνημονίων και χωρίς να έχουν τα απαραίτητα μέσα ρίχνονται στις μάχες με τις πυρκαγιές στην Αττική.

Σχετικά με τα γεγονότα στην Βενεζουέλα ρώτησε τους συριζαίους αν η νεολαία τους θα βγάλει καμιά ανακοίνωση συμπαράστασης στους φοιτητές που αγωνίζονται απέναντι σε ένα στυγνό καθεστώς το οποίο ακόμα και τώρα δολοφονεί τους πολίτες, ενώ παράλληλα σημείωσε πως ο Σύριζα αρνείται να καταδικάσει τα εγκλήματα του Μαδούρο.

Στην συνέχεια κατήγγειλε την ανθελληνική πολιτική του Σύριζα που προσπαθεί με ύπουλο τρόπο να αποχριστιανοποιήσει την Παιδεία και να εξαλείψει κάθε τι εθνικό, ενώ την ίδια στιγμή προωθεί την ισλαμοποίηση της χώρας δίνοντας όλο και περισσότερα δικαιώματα στους μουσουλμάνους.


Στην επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου παρουσία αντιπροσωπείας μελών της Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Ελληνισμού ο Συναγωνιστής Παναγιώταρος αναφέρθηκε στην ανταγωνιστικότητα, στο εμπάργκο στην Ρωσία και γενικότερα στα προβλήματα των Ελλήνων παραγωγών.


Ηλίας Παναγιώταρος: Τι έγινε με το "περίφημο" σχέδιο για την επαναλειτουργία των κλειστών βιομηχανιών;

Αποτέλεσμα εικόνας για επαναλειτουργία των κλειστών βιομηχανιών;


Στο συρτάρι έχει τεθεί το φιλόδοξο σχέδιο της κυβέρνησης για την επαναλειτουργία περισσότερων από 150 βιομηχανιών των οποίων τα φουγάρα έχουν σβήσει εδώ και πολλά χρόνια. Τον Νοέμβριο του 2015, το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, κατάρτισε νομοσχέδιο για την επαναδραστηριοποίηση περισσότερων από 166 μεσαίων και μεγάλων βιομηχανιών σε όλη την Ελλάδα. Μέχρι σήμερα όμως, καμία από τις πτωχευμένες εταιρείες με σημαντική, στο παρελθόν, βιομηχανική δραστηριότητα, δεν έχει επαναλειτουργήσει.

Δεδομένου ότι η επαναλειτουργία των χρεωκοπημένων βιομηχανιών ήταν στο επίκεντρο των προγραμματικών δεσμεύσεων της κυβέρνησης που προέβλεπαν την παροχή κινήτρων για την επανάχρηση αργουσών βιομηχανιών και βιομηχανικών κτιρίων και τη διάθεσή τους για νέες επενδύσεις μέσω του επενδυτικού νόμου:


Ερωτώνται οι αρμόδιοι υπουργοί α) Οικονομίας & Ανάπτυξης, β) Οικονομικών:

1.Που οφείλεται η παταγώδης αποτυχία της επαναδραστηριοποίησης των χρεωκοπημένων βιομηχανιών παρά τις εξαγγελίες της κυβέρνησης;

2.Ποια μέτρα θα ληφθούν ώστε να αρθούν τα πολυάριθμα νομοτεχνικά και γραφειοκρατικά εμπόδια που συνοδεύουν το εγχείρημα της επαναδραστηριοποίησης των χρεωκοπημένων βιομηχανιών;

Κυριακή, 30 Ιουλίου 2017

Ηλίας Παναγιώταρος:  «Ανθεί το λαθρεμπόριο και στο υγραέριο κίνησης»Αποτέλεσμα εικόνας για «Ανθεί το λαθρεμπόριο και στο υγραέριο κίνησης»


Εκτός ορίων κινείται το λαθρεμπόριο του υγραερίου κίνησης με αποτέλεσμα το κράτος να χάνει κάθε χρόνο φόρους και δασμούς άνω των 20 εκατ. ευρώ. Τις επισημάνσεις αυτές κάνουν στελέχη νόμιμων εταιριών διακίνησης και διάθεσης του φθηνότερου σε σχέση με τη βενζίνη καυσίμου, παραθέτοντας και τα ακόλουθα στοιχεία, προς επιβεβαίωση των όσων καταγγέλλουν: «Τα στοιχεία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας δείχνουν ότι η συνολική αγορά υγραερίων για το πρώτο πεντάμηνο του έτους είναι αυξημένη κατά 4,8%. Το υγραέριο κίνησης φαίνεται να είναι πτωτικό 5,5%, ενώ το υγραέριο βιομηχανικής χρήσης παρουσιάζει υψηλότερες πωλήσεις της τάξης του 17%. Μάλιστα μόνο τον Μάιο, η ζήτηση του υγραερίου βιομηχανίας ξεπερνά το 20% σε σχέση με πέρυσι, κάτι που δεν δικαιολογείται από το γεγονός της ύφεσης», συμπληρώνουν εξηγώντας με απλά λόγια ότι το υγραέριο για βιομηχανική χρήση διατίθεται ως υγραέριο κίνησης. Σύμφωνα με στελέχη επιχειρήσεων οι εκτιμήσεις θέλουν το 20% του υγραερίου κίνησης να είναι στην πραγματικότητα για βιομηχανική χρήση. Το κίνητρο για την παράνομη διακίνηση είναι η διαφορά των φόρων αλλά και η απουσία ελέγχου στην αγορά, όπως επισημαίνει ο κλάδος. Ο φόρος στο υγραέριο κίνησης είναι 430 ευρώ ανά μετρικό τόνο από την αρχή της χρονιάς (330 ευρώ το προηγούμενο έτος), ενώ στο βιομηχανικό είναι μόλις 60 ευρώ ανά τόνο.


Ερωτώνται οι αρμόδιοι υπουργοί α) Περιβάλλοντος και Ενέργειας, β) Οικονομικών, γ) Οικονομίας και Ανάπτυξης:

1.Υπάρχει στο σχεδιασμό σας η υποχρεωτική εγκατάσταση συστημάτων εισροών – εκροών στα πρατήρια υγραερίου κίνησης αλλά και αυστηροποίηση των ελέγχων με καταρτισμένους στο αντικείμενο ελεγκτές;

2.Ποια τα μέχρι τώρα αποτελέσματα των ελέγχων; Θα υπάρξουν αυστηρές ποινές για τις εταιρείες εμπορίας υγραερίου και μεταφορείς που αποδεικνύεται ότι εφοδιάζουν τα πρατήρια με υγραέριο θέρμανσης αντί για κίνησης ώστε να αποτραπεί η επανάληψη τέτοιων φαινομένων;

3.Πώς θα αντιμετωπιστεί η σκανδαλώδης καθυστέρηση στη διαδικασία επιβολής προστίμων/κυρώσεων;
Παρασκευή, 28 Ιουλίου 2017

Η. Παναγιώταρος προς συριζαίους: Υπερφορολογείτε τους πάντες και αποτελειώνετε την οικονομία! ΒΙΝΤΕΟ


Αποτέλεσμα εικόνας για Η. Παναγιώταρος προς συριζαίους: Υπερφορολογείτε τους πάντες και αποτελειώνετε την οικονομία!


Ο βουλευτής Β΄ Αθηνών, Ηλίας Παναγιώταρος τοποθετήθηκε στην ολομέλεια της βουλής για το "πολυνομοσχέδιο" του υπουργείου Οικονομικών.

Ο συναγωνιστής Παναγιώταρος αρχικά σχολίασε την τροπολογία του υπουργείου Μεταφορών και το χάος που έχει δημιουργηθεί με τα πρόστιμα για τα ανασφάλιστα οχήματα. Υπενθύμισε σε Νεοδημοκράτες και Πασόκους ότι το καλοκαίρι του 2015 μαζί υπερψήφισαν το τρίτο Μνημόνιο του Σύριζα και αυτό που σήμερα αποκαλούν «ταμείο αποικιοκρατίας».

Επιπλέον, αναφέρθηκε στην δήλωση Τζανακόπουλου για την εισβολή του Ρουβίκωνα στην βουλή και στις παρεμβάσεις του Σύριζα στο έργο της Αστυνομίας. Σχετικά με την συνέντευξη του πρωθυπουργού στον Alpha είπε πως συνέκρινε ατυχέστατα τους Αγωνιστές του 1821 με την κυβέρνηση Σύριζα-Ανέλ κάτι που έκανε και ο Σαμαράς όταν ήταν στην εξουσία.

Για το νομοσχέδιο αρχικά σχολίασε πως οι τροπολογίες είναι πολύ περισσότερες σε όγκο από ότι το ίδιο το νομοσχέδιο και στην συνέχεια τοποθετήθηκε αναλυτικά επί των τροπολογιών. «Εφαρμόζετε πρακτικές που τους διαλύουν στην κυριολεξία όλους. Βάλατε χαράτσι μέχρι και στα αναπηρικά επιδόματα. Θα θεωρούνται εισόδημα και θα επιβαρύνονται με εισφορά αλληλεγγύης. Μιλάμε για απίστευτα πράγματα, για έναν τραγέλαφο! Δεν ξέρετε τη μία μέρα τι ψηφίζετε εις βάρος της επόμενης ημέρας και του άλλου νομοσχεδίου το οποίο έρχεται» ανέφερε μεταξύ άλλων.

Ο συναγωνιστής Ηλίας Παναγιώταρος έκλεισε την ομιλία του, τονίζοντας πως η Χρυσή Αυγή είναι εδώ, καθώς μας έχει ψηφίσει ένα μεγάλο τμήμα του Ελληνικού Λαού για να σας κρίνουμε και να αγωνιζόμαστε για την επιβολή της νομιμότητας καθ’ οιονδήποτε τρόπο. «Είμαστε η τρίτη πολιτική δύναμη ό,τι και να κάνετε και στις δημοσκοπήσεις και σε όλα. Και απ’ ό,τι φαίνεται το μέλλον για εμάς, παρά τις διώξεις, παρά το οτιδήποτε, θα είναι πολύ καλύτερο σε σχέση με το δικό σας» είπε χαρακτηριστικά.


Τετάρτη, 26 Ιουλίου 2017

Ηλίας Παναγιώταρος: «Διασάλευση του αισθήματος τάξεως και ασφάλειας σε δρομολόγιο αστικής συγκοινωνίας στους Αγίους Αναργύρους»Αποτέλεσμα εικόνας για το δρομολογιο του τρομου στους αγιους αναργυρους


Θέμα ασφάλειας και δημοσίας τάξεως έχει ανακύψει σύμφωνα με καταγγελίες κατοίκων, σε δρομολόγιο αστικής συγκοινωνίας με αφετηρία το Σταθμό Λαρίσης και προορισμό το Μενίδι (Αχαρνές). Συγκεκριμένα το λεωφορείο Α10 – Β10, το οποίο διέρχεται από τη λεωφόρο Δημοκρατίας στους Αγίους Αναργύρους, χρησιμοποιείται από φοιτητές και πολίτες προκειμένου να μεταβούν στο Πανεπιστήμιο, στο κέντρο. Μέσα σε αυτό όμως επιβιβάζονται διάφορα αντικοινωνικά στοιχεία, ναρκομανείς και γενικώς άτομα του περιθωρίου, τα οποία κάνουν χρήση χασίς, ηρωϊνης, φέρουν επικίνδυνα αντικείμενα όπως μαχαίρια και μέσα στην απώλεια της συνειδήσεώς τους προβαίνουν δημοσίως σε ενέργειες απαράδεκτες, όπως έμεση, ούρηση κτλ. Το αποτέλεσμα είναι φοιτητές, λόγω του διάχυτου αισθήματος φόβου, να επιλέγουν να μην μεταβαίνουν στο Πανεπιστήμιο και οι πολίτες να μην το χρησιμοποιούν, αφού το εν λόγω δρομολόγιο είναι το μοναδικό μέσο αστικής μεταφοράς.

Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός Υποδομών και Μεταφορών

1.Προτίθεστε να διατεθεί γραμμή δρομολογίου μόνο για το Μενίδι και να υπάρχει άλλη γραμμή για Αγίους Αναργύρους, ενέργεια που επιλύει αυτομάτως το πρόβλημα;

2.Προτίθεστε να διατεθεί ξεχωριστή γραμμή και λεωφορείο μόνο για φοιτητές, το οποίο θα φέρει τη σχετική σήμανση με προορισμό το Πανεπιστήμιο;
Ηλίας Παναγιώταρος:«Εθνομηδενιστικές φιέστες διοργανώνει ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης»


Αποτέλεσμα εικόνας για μακεδονια γη ελληνικη


Τη στιγμή που εκπρόσωποι και φορείς του κρατιδίου των Σκοπίων με κάθε ευκαιρία αμφισβητούν την ελληνικότητα της Μακεδονίας, διοργανώνονται υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης εορτές πολυγλωσσίας για να προάγουν δήθεν τις αξίες της πολυπολιτισμικότητας. Ειδικότερα, στα πλαίσια αυτής της κακόγουστης φιέστας, εμφανίστηκε ο σύλλογος «Μακεδόνες» της Νάουσας, τα μέλη των οποίων χόρεψαν και τραγουδούσαν σκοπιανά τραγούδια, τα οποία οι ίδιοι ονομάζουν μακεδονικά και απότισαν φόρο τιμής στη Μίρκα Γκίνοβα, γνωστή για τις αντεθνικές της θέσεις στο θέμα του Μακεδονικού ζητήματος. Κρίνουμε ως απαράδεκτες τέτοιες αποφάσεις και ενέργειες και εφιστούμε την προσοχή των αρμοδίων δεδομένου το Μακεδονικό ζήτημα αποτελεί μείζον εθνικό θέμα και απαιτείται η κατάλληλη εθνική πολιτική.

Ερωτάται o αρμόδιος υπουργός Εσωτερικών:

1.Είναι ενήμερη για την διοργάνωση της εν λόγω εκδήλωσης και αν ναι πώς την αξιολογεί λαμβάνοντας υπόψη τις παραμέτρους που τίθενται εξαιτίας της ευθείας και σαφούς αμφισβητήσεως της ελληνικότητας της Μακεδονίας μας από τους γνωστούς αντεθνικούς κύκλους;

2.Ποια η γνώμη της αρμόδιας υπουργού για τη δράση του ύποπτου συλλόγου «Μακεδόνες» τα μέλη του οποίου προβαίνουν κατ’ επανάληψη σε αποσχιστικές και αντεθνικές δράσεις και με ποιον τρόπο θα εκλείψουν ανάλογες εκδηλώσεις;

Τρίτη, 25 Ιουλίου 2017

Ερώτηση Ηλία Παναγιώταρου σχετικά με την Διαγραφή των χρεών της «Μαρινόπουλος Α.Ε.» προς τη ΔΕΗ την στιγμή που μένουν χωρίς ρεύμα ιδιώτες και σχολεία»

Αποτέλεσμα εικόνας για «Μαρινόπουλος Α.Ε.» προς τη ΔΕΗ


Την στιγμή που ιδιώτες μένουν χωρίς ρεύμα και σχολεία βρίσκονται αντιμέτωπα με τον ίδιο κίνδυνο, διαγράφηκαν οφειλές ύψους 4,3 εκατομμυρίων ευρώ της επιχείρησης «ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» προς τη ΔΕΗ. Είναι πασιφανές ότι πρόκειται για μια εξαιρετικά μεγάλη οφειλή, το ύψος της οποίας θα μπορούσε να καλύψει εκατοντάδες νοικοκυριά που διαβιούν χωρίς ρεύμα. Είναι υποχρέωση της Πολιτείας να εξασφαλίζει την ισονομία και την ισοκρατία των πολιτών. Στο πλαίσιο του κοινωνικού κράτους δικαίου, θα πρέπει να εξασφαλίζονται βασικές ανάγκες των πολιτών με την παροχή ενός minimum βιοτικών αγαθών και αναγκαίων υπηρεσιών.

Δυστυχώς, όμως, ο εξαθλιωμένος πλέον λαός μας από τις μνημονιακές πολιτικές αδυνατεί να ανταπεξέλθει ακόμα και στα στοιχειώδη, όπως είναι η πρόσβασή του στην ηλεκτρική ενέργεια- αγαθό επιβεβλημένο για την καθημερινότητα.

Ερωτώνται οι αρμόδιοι υπουργοί α) Περιβάλλοντος και Ενέργειας, β) Οικονομίας και Ανάπτυξης

1.Για ποιο λόγο διαγράφηκαν τα χρέη της συγκεκριμένης επιχείρησης τη στιγμή που ελέγχεται για τον τρόπο με τον οποίο οδηγήθηκε σε πτώχευση;

2.Δεδομένων των δύσκολων συνθηκών θα διαγραφούν αντιστοίχως τα χρέη χιλιάδων πολιτών που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν;

3.Τα διαγραφέντα αυτά χρέη πώς θα εξισορροπηθούν από τη ΔΕΗ; Θα μετακυλιστεί το κόστος στους πολίτες;

Ερώτηση του Ηλία Παναγιώταρου για τις αντιδράσεις κατοίκων για την δημιουργία ΧΥΤΕΑ στη Μεγαλόπολη

Αποτέλεσμα εικόνας για δημιουργία ΧΥΤΕΑ στη Μεγαλόπολη»

Η περιοχή της Μεγαλόπολης έχει δεχθεί μακροχρόνια περιβαλλοντική υποβάθμιση και πλέον επιχειρείται ακραία περιβαλλοντική ρύπανση με την οριοθέτηση Χώρου Υγειονομικής Ταφής Επικίνδυνων Αποβλήτων στην περιοχή τους, χωρίς τη συναίνεση των αρμόδιων φορέων. Η Επιτροπή Κατοίκων Μεγαλόπολης έχει εκφράσει την αντίθεσή της και αποτελεί την φωνή αντίδρασης και διαμαρτυρίας των κατοίκων της περιοχής προς κάθε αρμόδια Αρχή.

Σύμφωνα με έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η Περιφέρεια Πελοποννήσου ενώ δεν παράγει συγκριτικά μεγάλες ποσότητες βιομηχανικών επικίνδυνων αποβλήτων, πληροί άλλα κριτήρια και κυρίως τη διαθεσιμότητα χώρων. Συνεπώς προκαλεί δυσάρεστη εξέλιξη η απόφαση των αρμόδιων Αρχών να χωροθετηθεί ΧΥΤΕΑ σε μια ήδη περιβαλλοντικά επιβαρυμένη περιοχή που θα δέχεται επικίνδυνα βιομηχανικά απόβλητα από άλλες περιοχές εκτός χωρικής αρμοδιότητας της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Όπως αναφέρεται και σε σχετικό ενημερωτικό σημείωμα της Επιτροπής Κατοίκων Μεγαλόπολης στον ηλεκτρονικό και έντυπο Τύπο, δεν ενδείκνυται η Μεγαλόπολη για την κατασκευή ΧΥΤΕΑ καθώς είναι σεισμογενής περιοχή, είναι υπερκορεσμένη περιβαλλοντικά και δεδομένου ότι ο υδροφόρος ορίζοντας της περιοχής διακλαδίζεται και επηρεάζει τους νομούς Αρκαδίας, Μεσσηνίας και Ηλείας, σε περίπτωση διαρροής αποβλήτου, η μόλυνση θα επηρεάσει τα νερά της Ν. Πελοποννήσου με καταστροφικές συνέπειες για κατοίκους, καλλιέργειες και αρχαιολογικούς χώρους.

Ερωτώνται οι αρμόδιοι υπουργοί α) Περιβάλλοντος και Ενέργειας, β) Εσωτερικών:

1. Θα ληφθούν υπόψη οι αντιδράσεις των κατοίκων σε ένα έργο που αναμφισβήτητα θα επηρεάσει το περιβάλλον στο οποίο διαβιούν;

2. Δεδομένου ότι μια τέτοια χωροθέτηση είναι εις βάρος της υγείας των κατοίκων και της λειτουργίας των ανθρωπογενών οικοσυστημάτων, ποια μέτρα θα ληφθούν για την διαφύλαξη και την προστασία τους;

3. Σε ποιες ενέργειες θα προβούν και ποιες δικλείδες ασφαλείας θα υπάρξουν ώστε αν προχωρήσει το έργο, αυτό θα υλοποιηθεί σωστά και δεν θα υπάρξουν κατασκευαστικές αστοχίες με εξαιρετικά επικίνδυνες συνέπειες στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον;
Τετάρτη, 12 Ιουλίου 2017

Ερώτηση του Ηλία Παναγιώταρου σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι έρευνες  στην ΜΚΟ Mercy Corps μετά από καταγγελίες για σεξουαλική εκμετάλλευση και διαφθορά»


Αποτέλεσμα εικόνας για σεξουαλική εκμετάλλευση και διαφθορά»

Είναι γνωστός ο ρόλος των ΜΚΟ στη διαχείριση του λεγόμενου «προσφυγικού». Μια από αυτές είναι η διεθνής Mercy Corps που σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα της «προσφέρει ανθρωπιστική βοήθεια σχεδόν σε κάθε εμπόλεμη ζώνη στον κόσμο». Η δραστηριότητά της στην Ελλάδα εντοπίζεται στη Λέσβο, στην Κω, στη Λέρο, στην Αθήνα και στα βορειοδυτικά της χώρας, ενώ έχει υπογράψει συμφωνίες συνεργασίας με υπουργεία, δήμους και εμπορικά επιμελητήρια.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες η οργάνωση αυτή βρίσκεται αντιμέτωπη με κατηγορίες για σεξουαλική εκμετάλλευση και διαφθορά των υπαλλήλων της στην Ελλάδα, αλλά και για οικονομική αφαίμαξη ανήλικων μεταναστών και προσφύγων. Είναι γνωστό ότι η οργάνωση αυτή διαχειρίζεται περίπου 200.000.000 δολάρια ετησίως και χρηματοδοτείται απευθείας από την Ε.Ε. μέσω του Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας.

Ερωτώνται οι αρμόδιοι υπουργοί :α) Οικονομικών, β) Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, γ) Μεταναστευτικής Πολιτικής


1)Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η έρευνα για τις καταγγελίες σχετικά με τη δράση της εν λόγω ΜΚΟ;

2)Σε ποιες ενέργειες θα προβούν ούτως ώστε να ελεγχθεί διεξοδικά η δράση των ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στην «προσφυγική» κρίση;


3) Έχουν προχωρήσει σε διαδικασίες καταλογισμού σύμφωνα με τους κανονισμούς του δημόσιο λογιστικού σε περιπτώσεις κακοδιαχείρισης από τους υπόλογους διαχείρισης χρηματικών ποσών;


4) Υπάρχει πολιτική πρόβλεψη να σταματήσει να υποκαθίσταται το κράτος από τον ιδιωτικό τομέα των ΜΚΟ και να περάσουν οι αρμοδιότητες, αλλά και η διαχείριση των σχετικών κονδυλίων, σε κρατικούς φορείς ή θεσμούς τοπικής αυτοδιοίκησης;

Τρίτη, 6 Ιουνίου 2017

Ηλίας Πανωγιώταρος: Ένοχες παραλείψεις στην υπόθεση Παπαντωνίου

Αποτέλεσμα εικόνας για πωληση κατοικιας παπαντωνιου


Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Κυριακάτικη Δημοκρατία», της 28ης Μαΐου 2017, τα περιουσιακά στοιχεία της οικογένειας Παπαντωνίου θα έπρεπε να έχουν δεσμευτεί από το 2013 για διοικητικούς και ποινικούς λόγους. Το 2016 όμως, πωλήθηκε το υπερπολυτελές ακίνητο της Σύρου από την σύζυγο του πρώην υπουργού «χωρίς να διαθέτει φορολογική ενημερότητα», καθώς υπήρχαν φορολογικές οφειλές που δεν είχαν ρυθμιστεί. Το δε ποσό που εισπράχθηκε από την πώληση, δεν δεσμεύτηκε και είναι άγνωστο αν παραμένει στην Ελλάδα.

Ερωτώνται οι αρμόδιοι υπουργοί: α) Οικονομικών, β) Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

1) Ποιοι δικαστικοί και εισαγγελικοί λειτουργοί χειρίστηκαν τον «φάκελο Παπαντωνίου» και σε ποιες χρονικές περιόδους ο καθένας;

2) Έχουν αναζητηθεί ποινικές ή πειθαρχικές ευθύνες των εμπλεκομένων εφοριακών και εισαγγελικών λειτουργών;

3)Που οφείλεται το γεγονός της μη αξιοποίησης των στοιχείων που ήδη υπήρχαν στη δικογραφία για τη δέσμευση των περιουσιακών του στοιχείων που έλαβε χώρα μόλις τώρα;

4) Δεδομένου ότι η δέσμευση της περιουσίας της οικογένειας Παπαντωνίου πραγματοποιήθηκε με τέσσερα χρόνια καθυστέρηση, τι μέλλει γενέσθαι με την συγκεκριμένη μεταβίβαση ακινήτου;

Ερώτηση του Ηλία Παναγιώταρου για δημιουργία αιολικού πάρκου στη Μάνη και τις αντιδράσεις των κατοίκων

Αποτέλεσμα εικόνας για δημιουργία αιολικού πάρκου στη Μάνη»
  

Έντονες είναι οι αντιδράσεις των κατοίκων της Μάνης που αντιτίθενται στο σχεδιαζόμενο αιολικό πάρκο στην κορυφογραμμή του Σαγγιά. Η τοπική κοινωνία αντιδρά μαζικά και οργανωμένα, ενώ 28 Σύλλογοι έχουν προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της εγκατάστασης των ανεμογεννητριών βιομηχανικού τύπου δεδομένου ότι θα επιφέρει μη αναστρέψιμες συνέπειες στη φυσική και πολιτισμική κληρονομιά της περιοχής. Επισημαίνεται δε ότι η διάνοιξη δρόμων και τα εκτεταμένα έργα εκβραχισμών με τη χρήση ερπυστριοφόρων, μηχανικών σφυριών και δυναμίτη προκαλούν ανεπανόρθωτη βλάβη στο προστατευόμενο από διεθνείς συνθήκες οικοσύστημα (Ζώνη Ειδικής Προστασίας «Νότια Μάνη GR2540008»).

Σύμφωνα με τη σχετική έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΥΑ 197130/26.03.2012), «α. Δεν επιτρέπεται να εκτελούνται εργασίες κατά την αναπαραγωγική περίοδο της ορνιθοπανίδας στο διάστημα Μαρτίου-Ιουνίου, και τα έργα οδικής πρόσβασης στις θέσεις των ανεμογεννητριών να είναι περιορισμένα. (σελ. 11, παρ. 35) β. Πρέπει να έχει «πραγματοποιηθεί μελέτη-διερεύνηση για τα 2 είδη χαρακτηρισμού της Ζ.Ε.Π. (φιδαετός και αετογερακίνα) τουλάχιστον 1 χρόνο πριν την κατασκευή του εξεταζόμενου έργου, σύμφωνα με το 37 σχετικό έγγραφο της παρούσας». Δυστυχώς, οι απαιτούμενες εργασίες λαμβάνουν χώρα στην περίοδο αναπαραγωγής των πουλιών, γεγονός που επιδεικνύει την επιλεκτική «περιβαλλοντική ευαισθησία» των εταιρειών που κατά τα άλλα θα επιδοτηθούν για να προσφέρουν «πράσινη ανάπτυξη».


Ερωτώνται οι αρμόδιοι υπουργοί α) Περιβάλλοντος και Ενέργειας, β): Οικονομίας και Ανάπτυξης

1) Θα ληφθούν υπ΄όψιν οι αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών δεδομένου ότι κατά το παρελθόν ο ΣΥΡΙΖΑ είχε εκφράσει την αντίρρησή του σε αυτό το έργο χαρακτηρίζοντάς το ως «φαραωνικό έργο των εθνικών και υπερεθνικών εργολάβων» ή μόνος στόχος είναι η αποκόμιση τεράστιων κερδών εις βάρος του περιβάλλοντος και της οικονομίας;

2) Ποιο θα είναι το όφελος της τοπικής κοινωνίας από την εγκατάσταση των ανεμογεννητριών και την εκβιομηχάνιση της περιοχής τους;

3) Πώς θα διασφαλιστεί το τοπικό οικοσύστημα;

4) Προτίθενται να ξεκινήσουν ένα διάλογο με τις τοπικές κοινωνίες επί του θέματος δεδομένου ότι οι κάτοικοι πρέπει να έχουν λόγο και ρόλο στη διαμόρφωση του ενεργειακού σχεδιασμού και στα τεκταινόμενα που αφορούν την περιοχή τους;

ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΑΣ


Τα μυαλά των μαθητών μας, από τα καλύτερα στην Ευρώπη, διαγωνίζονται! Καλή Επιτυχία!

Ξεκινούν αύριο οι φετινές πανελλαδικές εξετάσεις, για 104.965 υποψήφιους που θα διεκδικήσουν μία από τις 70.726 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

. Τα μυαλά των μαθητών μας, από τα καλύτερα στην Ευρώπη, διαγωνίζονται κόντρα στους σχεδιασμούς των πολιτικών προϊσταμένων του υπουργείου παιδείας, που τους θέλει ημιμαθείς και μελλοντικά, πτυχιούχους άνεργους! Με ψυχραιμία, ηρεμία και συγκέντρωση, εύχομαι, καλή επιτυχία σε όλα τα Ελληνόπουλα..

Ηλίας Παναγιώταρος